Algemene voorwaarden

Mevrouw Hannie Wiegersma werkt als zelfstandig kraamverzorgende en staat bij de KvK in geschreven onder de naam Kraamzorg De Vorstelijke Wieg en kvk-nummer 01140959.

Kraamzorg

Per januari 2006 werk ik met het landelijk indicatie protocol kraamzorg. Dit is vastgesteld door organisaties van zorgverzekeraars, zorgaanbieders, verloskundigen en kraamverzorgenden. (Z-org, BTN, STING, ZN, en KNOV). Hier moet ik als organisatie mee werken.

Het indicatieprotocol geeft duidelijkheid over de manier waarop bij het intake bezoek de behoefte aan kraamzorg wordt vastgesteld. Het indicatieprotocol Kraamzorg ondersteunt bij het uitvoeren van de (her)indicatie en bij het nemen van beslissingen hierover. Het protocol wordt gebruikt voor het verhelderen van de vraag, het vaststellen van de zorgbehoefte en het op basis hiervan vaststellen van de aard, inhoud en omvang van de kraamzorg.
Kraamzorg gaat uit van de gezinssituatie en de zorgbehoefte van moeder en kind en houdt rekening met lichamelijk, geestelijke en sociale aspecten. Kraamzorg levert een bijdrage aan het voorspoedige herstel van de moeder na de bevalling en de integratie van het kind in het gezin.
Het indicatieprotocol stelt dat ieder mens in principe zelf verantwoordelijk is voor de eigen gezondheid en het functioneren in het gezin. Kraamzorg wil de moeder, haar partner en de (eventuele) overige leden van het gezin ondersteunen.

Kraamzorg bestaat uit de volgende onderdelen:

  •   Verzorging en controle van moeder en kind.
  •   Voorlichting en instructie.
  •   Observeren, signaleren en rapporteren.
  •   Waarborgen hygiëne.
  •   Verzorging en /of opvang van huisgenoten.
  •   Huishoudelijke taken die direct samenhangen met de zorg voor moeder en kind.

Vaststelling passende kraamzorg

De duur en de inhoud van de kraamzorg wordt vastgesteld op basis van: de situatie en de zorgbehoefte van de cliënt, het professionele oordeel van de intaker en de wettelijke regelgeving.

Basispakket

Het basispakket is van toepassing wanneer het kraambed “normaal” verloopt en het kind een goede start maakt. Er zijn geen extra bijzonderheden in het kraamgezin. Het basispakket biedt 49 uur kraamzorg, exclusief partus.

Meer of minder zorg

Meer zorg wordt geboden in situaties waarin er iets aan de hand is met de moeder, het kind of de omgeving. In deze situaties wordt de basiskraamzorg uitgebreid. Bijvoorbeeld met extra uren voor verzorging en opvang van huisgenoten en/of ondersteuning bij (of tijdelijk overnemen van) huishoudelijke taken.

Minder zorg komt voor wanneer de toekomstige kraamvrouw en haar partner zelf kiezen voor minder zorg en zelf in staat zijn een aantal activiteiten uit te voeren.

In bijzondere omstandigheden – zoals bijvoorbeeld een ziekenhuisopname – is er ook sprake van minder zorg dan in het basispakket is opgenomen.

Minimum zorg dat is het pakket dat in ieder geval en in iedere situatie geleverd wordt. Dit pakket is niet samen gesteld op basis van wat nodig is om goede en passende kraamzorg te verlenen. Wanneer u hiervoor kiest wordt hiervan een aantekening in de zorgovereenkomst gemaakt. Het minimumpakket geeft aan waaraan de kraamverzorgende in elk geval aandacht zal besteden om de zorg voor moeder en kind zoveel mogelijk te waarborgen.

Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de kraamverzorgster bestaat uit het geven van voorlichting en instructie over de verzorging van uw baby en van uzelf als kraamvrouw. Het doel is dat als ik als kraamverzorgster weg ga op ongeveer de achtste dag, u met zelfvertrouwen alle zorg voor de baby kan doen.
Onder mijn taak valt onder andere dagelijks controleren van de baby en kraamvrouw, huishoudelijke werkzaamheden, waar onder wordt verstaan de dagelijkse was, stofzuigen/strijken, douche/toilet en de verzorging van de maaltijden en gastvrouw zijn voor de kraamvisite.

Assistentie bij de bevalling

Wanneer u thuis gaat bevallen, is het van belang dat u op tijd een “voormelding” aan mij doorgeeft. Graag bellen op 06-23895869. Zodat Hannie Wiegersma op tijd bij u kan zijn om de arts of verloskundige te assisteren bij de bevalling en voorbereidingen kan treffen voor de komende bevalling.
Ook wanneer u naar het ziekenhuis gaat voor de bevalling poliklinische of medische ook graag even een voormelding naar Kraamzorg de Vorstelijke Wieg toe (‘s nachts hoeft dit niet). Als u bent bevallen dan graag wel even een telefoontje ook al weet u nog niet zeker dat u naar huis toe mag. Dan nog wat punten die ook mondeling worden toegelicht door de intaker.

Overige informatie

Kosten
Wij willen u adviseren om uw verzekeringspolis te raadplegen met betrekking tot de kosten die verbonden zijn aan het leveren van kraamzorg (bijvoorbeeld eigen bijdrage). Afhankelijk van de afspraken met de verschillende zorgverzekeraars worden deze kosten door mij bij bij u in rekening gebracht of via de zorgverzekeraar.
Het annuleren van kraamzorg kan uitsluitend schriftelijk plaats vinden. Tenzij er wordt geannuleerd op medische gronden.

Voor het annuleren van de inschrijving voor kraamzorg worden altijd administratiekosten in rekening gebracht. (Indien een overeenkomst op medische gronden wordt geannuleerd, zijn geen annuleringskosten verschuldigd.)
De cliënt zal de facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum betalen.
Indien niet binnen deze termijn aan de betalingverplichting is voldaan, kan de vordering in handen worden gegeven van een incassobureau. In dat geval worden de extra kosten voor deze procedure doorberekend aan de client.

Zorgovereenkomst

Hannie Wiegersma werkt als zelfstandig kraamverzorgster. Zoals in onze brief bevestiging kraamzorginschrijving vermeld, bent u via ons verzekerd van kraamzorg (continuïteit van zorg).

U kunt zich ook rechtstreeks bij Kraamzorg “De Vorstelijke Wieg” aanmelden, dit kan telefonisch en door het aanmeldingsformulier down loaden en ondertekend terug sturen. Als u het eens bent met de leveringsvoorwaarden van Kraamzorg “De Vorstelijke Wieg” dan wordt die hiermee vastgelegd.

Klachten

De kraamverzorgster levert kwalitatief verantwoorde zorg. Mocht u ergens niet tevreden over zijn dan willen wij u vragen dit eerst te bespreken met Hannie Wiegersma.
U kunt te allen tijde een beroep doen op een onafhankelijke klachtencommissie.

Hannie Wiegersma is aangesloten bij BTN- hiervoor.

Privacy

Bij het leveren en/of verlenen van diensten aan een klant houdt Hannie Wiegersma zich aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Vastlegging, verwerking en verstrekking van deze informatie geschiedt met inachtneming van de Wet bescherming Persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid

Hannie Wiegersma heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor de schade die ze aan derden onverhoopt mocht toebrengen. De aansprakelijkheid is verder uitgewerkt in de leveringsvoorwaarden behorende bij de door ons gefaciliteerde model zorgovereenkomst.

Arbeidsomstandigheden

Ook het werk van een kraamverzorgster valt onder de Arbo-wet. Dit betekent dat Kraamzorg De Vorstelijke Wieg eisen stelt aan de werkomstandigheden. Het gaat om veiligheid, hygiëne, werkmateriaal, lichamelijke, psychische belasting. Er moeten soms voorzieningen worden getroffen, bijvoorbeeld het plaatsen van een bed op bedklossen, die noodzakelijk zijn om de veiligheid en de gezondheid van de kraamverzorgsters niet in gevaar te brengen. U bent medeverantwoordelijk om te zorgen dat er onder goede arbeidsomstandigheden en met goed materiaal gewerkt kan worden. Er wordt gewerkt volgens vastgestelde werkwijzen en hygiënische richtlijnen. Dat betekent dat de kraamverzorgster in sommige situaties beschermende materialen dragen.
Goede arbeidsomstandigheden hebben ook te maken dat de cliënt en Hannie Wiegersma elkaar volgens algemene aanvaarde normen bejegenen.

De zorgverlening kan worden geweigerd of vroegtijdig beëindigd indien u zich niet aan deze voorwaarden houdt, volgens een door ons vastgestelde werkwijze.

Kraampakket

Zorg dat u het kraampakket in huis heeft (via de verzekering), en een ondersteek/po (te leen bij de thuiszorg) in ieder geval bij een thuisbevalling. Zie link Welzorg vermeld op mijn website.